BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 
   

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „REPUBLIKA”

W CHORZOWIE

(Zatwierdzony 20 sierpnia 2013r.)

(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksami Nr 1)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Dom Pomocy Społecznej „Republika” zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzowa, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.
 3. Siedzibą Domu jest Chorzów ul. Michałkowicka 4.
 4. Dom działa w oparciu o przepisy :

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm )

2)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

3)      ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie

4)      ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 j.t. z późń. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie

5)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011r  Nr 231.poz. 1375 j.t. z późń. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie

6)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późń. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie

7)      ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 j.t. z późń. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie

8)      ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 j. t. z późn. zm. )

9)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 j.t. z późn. zm )

10)   Statutu Domu

§ 2

 1. Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i  młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Dom jest placówką koedukacyjną.
 3. Dom realizuje swoje zadania w siedzibie placówki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej 4
 4. uchylono
 5. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Funkcjonowanie Domu w tym zakresie określają odrębne przepisy oraz stosownie zawarte umowy.
 6. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji, nazwy:
REPUBLIKA

Dom Pomocy Społecznej

ul. Michałkowicka 4

41-503 Chorzów

CELE, ZASADY I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 3

 1. Celem Domu jest przygotowanie mieszkańców do godnego życia w społeczeństwie i uczenie tolerancji wobec wszystkich ludzi.
 2. Cel ten jest realizowany poprzez :

1)    usamodzielnianie mieszkańców – pomoc w wykorzystaniu przez nich własnych środków  i uprawnień dla znalezienia godnego miejsca do życia w środowisku, na prawach członka

  społeczności, a także kształtowanie niezależności mieszkańców i ich kontaktów z innymi ludźmi,

2)   kształtowanie wobec mieszkańców właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza postaw zrozumienia, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji i izolacji.

§ 4

 1. Do Domu przyjmowane są osoby skierowane przez organy określone w odrębnych przepisach.
 2. Zasady kwalifikowania oraz odpłatności za pobyt w Domu określają odrębne przepisy.
 3. Decyzja o przyjęciu osoby oczekującej na umieszczenie w Domu zostaje podjęta z uwzględnieniem  organizacji miejsc mieszkalnych w placówce.

§ 5

1.   W organizowaniu życia mieszkańców Domu respektuje się przede wszystkim naczelne wartości człowieka – godność, równość oraz wszelkie wolności i prawa człowieka przynależne wszystkim ludziom.

2.   Ponadto w Domu obowiązują następujące zasady:

1) podmiotowości mieszkańców;

2) indywidualizacji;

3) współdziałania mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów;

4) uwzględniania potrzeb mieszkańców;

5) subsydialności.

 1. 3.   W Domu obowiązuje obywatelski model pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, który oparty jest o następujące zasady:

1) pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym;

2) kształtowania więzi międzyludzkich

3) tworzenia programów funkcjonalnych i zindywidualizowanych;

    4) stosowania elastycznych i zindywidualizowanych form wspierania

4.   Idea pracy Domu opiera się na takiej filozofii niepełnosprawności intelektualnej, której główne zasady to:

    1)  życie w małej grupie;

2)  posiadanie własnych ubrań i miejsc do ich przechowywania;

3)  posiadanie własnych drobiazgów i miejsc do ich przechowywania;

4)  posiadanie własnej przestrzeni życiowej;

5)  spożywanie posiłków w warunkach domowych;

6)  normalny rytm dnia, tygodnia, roku;

7)  umożliwienie wykonania czynności związanych z zaradnością osobistą;

8)  aktywny tryb życia w formach dostosowanych do wieku;

9)  obowiązkowa zmiana miejsca w związku z różnymi formami aktywności;

10)  świat obojga płci;

11)  dopuszczenie i umożliwienie wyborów oraz decydowania według własnych upodobań i preferencji

12)  dysponowanie własnymi pieniędzmi;

   13)  nieskrępowane kontakty z ludźmi i instytucjami poza Domem, zwłaszcza z  rodziną, przyjaciółmi oraz najbliższym środowiskiem lokalnym, a także swobodne przyjmowanie  

        gości;

14)  pracownicy Domu stają się animatorami, organizatorami i partnerami towarzyszącymi osobom  z niepełnosprawnością intelektualną w ich aktywności,  w jak największym

    stopniu dopuszczając i licząc się z ich wyborami. Między mieszkańcami i  pracownikami Domu istnieje osobowy i partnerski typ kontaktów personalnych. 

5.   W Domu działają zespoły terapeutyczno - opiekuńcze, których zadaniem jest w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Plany te są uzgadniane, w miarę możliwości, z mieszkańcami.

6.   Działania wynikające z indywidualnych planów wspierania koordynuje pracownik Domu zwany Pracownikiem Pierwszego Kontaktu, wskazany przez mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.

                                                                       § 6

1.   Dom świadczy usługi:

     1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

       a) miejsce zamieszkania;

       b) odzież i obuwie

       c) wyżywienie;

       d) utrzymanie czystości;

     2) opiekuńcze polegające na:

            a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;

            b) pielęgnacji

            c) udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

     3) wspomagające polegające na:

            a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej

            b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców

            c) umożliwieniu swobodnego zaspakajania realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych

            d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców

            e) stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

            f) działaniach zmierzających do usamodzielniania mieszkańca, w miarę jego możliwości

            g) pomocy mieszkańcowi w umożliwieniu mu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego samodzielnienia

            h) zapewnieniu mieszkańcowi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych

           i przedmiotów wartościowych

            i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańca oraz dostępności do informacji o tych prawach

            j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców

2.   Dom umożliwia podjęcie i kontynuowanie przez mieszkańców nauki, zgodnie z ich uprawnieniami wynikającymi z odrębnych przepisów

3    Zakres usług o których mowa w pkt.1 i 2 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców

4.   Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów

5.   Wydatki związane z zapewnieniem potrzeb zdrowotnych Dom pokrywa na poziomie kosztów uwzględniających uprawnienia mieszkańców wynikające z odrębnych przepisów.

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

§ 7

1   W celu nadania rangi społecznym wartościom prezentowanym przez samorządność mieszkańców, samorząd Domu nosi nazwę Parlamentu Republiki, a jego reprezentantami są

    Prezydent Republiki i Rząd Republiki.

2   Zasady życia Domu ujęte są w Konstytucji Republiki, która reguluje wolności i prawa mieszkańców

3   Naczelną wartością w funkcjonowaniu Domu jest dobro jego mieszkańców, do którego dąży się uwzględniając zasady demokracji.

4   Samorządność mieszkańców Domu istnieje w formach i zakresie ustalonym przez nich samych. przedstawiciele mieszkańców współpracują z kierownictwem Domu w sprawach

    dotyczących życia placówki.

5   Każdy mieszkaniec Domu tworzy wraz z innymi mieszkańcami i pracownikami społeczność Domu – wspólnotę, w ramach której ma prawo do :

1)  dostępu do wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Domu i samego siebie

2)  podejmowania decyzji dotyczących zamieszkania i rezygnacji z pobytu w Domu

3)  korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom

4)  uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb życiowych

5)  uzyskania wszelkiej stosownej pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej

6)  zgłaszania skarg i wniosków do Parlamentu Republiki i dyrekcji Domu

7)  uczestniczenia w Parlamencie Republiki i wyborach do Rządu Republiki

8)  decydowania w sprawach dotyczących jego osoby

9)  współdziałania w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania Domu

 10)  swobodnych i nieograniczonych kontaktów ze środowiskiem

 11)  godnego traktowani

§ 8

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest :

            1)  przestrzeganie ogólnie przyjętych norm prawnych i społecznych

            2)  przestrzeganie norm i zasad współżycia obowiązujących w Domu

            3)  przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania

            4)  współdziałanie z pracownikami Domu w zaspakajaniu własnych potrzeb i nie marnotrawienia usług świadczonych przez Dom

            5)  dbanie o mienie Domu

            6)  przestrzeganie wewnętrznego regulaminu przyjętego jako Zasady i Reguły obowiązujące mieszkańców DPS „Republika”

ORGANIZACJA I DZIAŁANIE DOMU

§ 9

1  Domem kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Chorzów. Uprawnienia dyrektora wynikają z przepisów prawa, a także upoważnień udzielonych przez Prezydenta.

2  Dyrektor Domu w szczególności :

            1)  zatwierdza projekty planów wydatkowania środków przeznaczonych na działalność merytoryczną Domu;

            2)  zatwierdza plany wydatkowania środków na utrzymanie i rozwój zaplecza, a w tym środki na inwestycje oraz utrzymanie obiektu i jego wyposażenie;

            3)  opracowuje regulaminy określające szczegółową organizację i działanie Domu, prawa i obowiązki jego mieszkańców oraz regulacje dotyczące finansowania zadań;

            4)  organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników

            5)  ustala w formie zarządzeń wewnętrznych szczegółową strukturę organizacyjną Domu oraz zasady organizacji pracy

            6)  wykonuje czynności ze stosunku pracy, a w szczególności zatrudnia pracowników.

                Dyrektor jest ich przełożonym oraz nadzoruje wszelkie działania dotyczące stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

            7)  podejmuje decyzje w sprawie zasad wynagradzania pracowników, w sprawach nagród i kar, w przypadku pracowników podległych kierownikom - na wniosek 

                kierownika, a w przypadku głównego księgowego, kierowników działów i samodzielnych stanowisk z własnej inicjatywy

            8)  ustala indywidualne zakresy czynności pracowników, a także ich prawa i obowiązki

            9)  określa dodatkowe zadania dla działów w formie poleceń służbowych

3  Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:

            1)  głównego księgowego

            2)  kierownika Działu Pracy Socjalnej

            3)  kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

            4)  pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

4.  W czasie nieobecności dyrektora, jego obowiązki przejmuje osoba przez niego wyznaczona.

§ 10

Strukturę organizacyjną Domu tworzą :

            1)  Dział Ekonomiczno - Finansowy 

            2)  Dział Pracy Socjalnej

            3)  Dział Administracyjno - Gospodarczy

            4)  Samodzielne stanowiska pracy: radca prawny / prawnik, specjalista d/s pracowniczych, główny specjalista ds. terapeutycznych, archiwista

§ 11

1.  W Dziale Ekonomiczno – Finansowym zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach :

            1)  główna księgowa - kierownik działu;

            2)  zastępca głównej księgowej;

            3)  księgowa /  kasjer.

            4)  referent;

            5)  informatyk  

2.  W Dziale Pracy Socjalnej zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach :

            1)  kierownik działu;

            2)  pracownik socjalny;

            3)  asystent osoby niepełnosprawnej;

            4)  opiekun, opiekun medyczny

            5)  pokojowa.

            6)  sanitariusz   

            7)  technik fizjoterapii,

            8)  masażysta

            9)  pielęgniarka;

            10) instruktor terapii zajęciowej;

            11)  uchylono

3.  W Dziale Administracyjno –Gospodarczym zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

            1)  kierownik działu;

            2)  magazynier;

            3)  kierowca; zaopatrzeniowiec;

            4)  dietetyk, kucharz;  pomoc kuchenna;

            5)  praczka;  prasowaczka;

            6)  konserwator; rzemieślnik,

            7)  recepcjonista;

            8)  portier;

            9)  szwaczka;

            10) robotnik; ogrodnik

4.  Na samodzielnych stanowiskach zatrudnieni są: radca prawny / prawnik, specjalista ds.  pracowniczych,  psycholog - główny specjalista ds. terapeutycznych, archiwista

§ 12

Zakres podległości służbowej określa Struktura Organizacyjna Działów i  Stanowisk Pracy Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu.

ZADANIA DZIAŁÓW ORGANIZACYJNYCH I STANOWISK SAMODZIELNYCH

§ 13

1.  Za pracę Działu Pracy Socjalnej odpowiada kierownik.

2.  Dział Pracy Socjalnej zajmuje się zaspokajaniem potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkańców Domu oraz dbaniem o ich rozwój stosownie

    do ich możliwości.

3.  Merytoryczna działalność Działu oparta jest o obowiązujące ustawowo w tym zakresie standardy pomocy społecznej.

4.  Dział współpracuje ze środowiskiem w celu pełniejszej realizacji zadań  statutowych

5.  W szczególności Dział ma zapewnić mieszkańcom Domu :

            1) poszanowanie godności, intymności, wolności, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

            2) podmiotowe traktowanie i partnerstwo ze strony personelu,

            3) współdziałanie w  sprawach dotyczących mieszkańców,

            4) pomoc w zaspokajaniu ich potrzeb życiowych i osobistych,

            5) dostęp do pracy, terapii zajęciowej, edukacji, kultury, rekreacji i wypoczynku,

            6) podtrzymywanie więzi z rodziną lub opiekunem prawnym, stały kontakt ze środowiskiem, nawiązywanie znajomości i przyjaźni z osobami spoza Domu,

            7) szczególną troskę w początkowym okresie pobytu, po zamieszkaniu mieszkańca w Domu,

            8) poszanowanie życia religijnego bez względu na wyznanie,

            9) dostęp do opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej, rehabilitacji i innych zabiegów usprawniających,

            10) zapewnienie bezzwłocznej pomocy medycznej w razie zachorowania lub wypadku, w każdy dostępny dla Domu sposób,

            11) dbałość o stan zdrowia mieszkańców, kontakt z lekarzem rodzinnym i specjalistami, przeprowadzanie okresowych badań profilaktycznych,

            12) prawidłową gospodarkę lekami i środkami pomocniczymi,

            13) anulowano

            14) opiekę w czasie zorganizowanych zajęć w Domu i poza nim,

            15) organizację miejsca zamieszkania, wyposażenie w niezbędne rzeczy i sprzęty, a w razie potrzeby doposażenie w odzież i środki higieny,

            16) realizację zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu,

6.  Dział Pracy Socjalnej odpowiedzialny jest za:

            1) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw socjalnych, zdrowotnych i bytowych mieszkańców,

            2) planowanie, wdrażanie i koordynację zadań, programów, procedur i planów dotyczących zagadnień merytorycznych pracy Domu,

            3) zbieranie informacji o potrzebach, zachowaniach i reakcjach oraz innych ważnych okolicznościach związanych z każdym z mieszkańców, 

            4) właściwe zabezpieczenie i dbałość o mienie Domu i mienie mieszkańców

            5) koordynację działań Domu z filią – pracownią umiejętności społecznych

            6) organizowanie, kursów, spotkań, szkoleń wewnątrz i na zewnątrz  Domu,

            7) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

            8) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracy Działu zgodnie z wymaganymi przepisami

7.  Dla zapewnienia pełnej realizacji zadań Działu, kierownik Działu powołuje zespoły terapeutyczno – opiekuńcze składające się w szczególności z  pracowników Domu. Do

    zespołów tych należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Plany te są  uzgadniane, w

    miarę możliwości, z mieszkańcami.

8.  Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania koordynuje pracownik Domu zwany pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy

    ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych

9   W realizacji zadań kierownik Działu Pracy Socjalnej współpracuje z innymi Działami Domu oraz pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach samodzielnych.

§ 14

1.  Za pracę Działu Administracyjno - Gospodarczego odpowiada kierownik.

2.  Dział Administracyjno – Gospodarczy zajmuje się wszelkimi sprawami administracyjnymi i gospodarczymi oraz odpowiada za zabezpieczenie realizacji usług niezbędnych do

    prawidłowego funkcjonowania Domu, w tym:

            1) realizację usług w zakresie potrzeb bytowych dostarczanie ciepła, wody i pozostałe media, pranie, naprawa odzieży, pościeli, wyżywienie  w ramach obowiązujących norm

               żywieniowych, w tym też wyżywienie uwzględniające zlecone przez lekarza diety, bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń, maszyn, sprzętu oraz całego wyposażenia

               Domu, utrzymanie obiektów Domu we właściwym stanie,

            2) prowadzenie gospodarki magazynowej, transportu i zaopatrzenia,

            3) prowadzenie spraw dotyczących przepisów sanitarnych, bhp, p/poż., itp.

            4) utrzymanie należytego porządku i czystości otoczenia Domu i w wyznaczonych pomieszczeniach, dbałość o estetykę Domu,

            5) utrzymanie należytego zabezpieczenia i ochrony budynku oraz mienia Domu,

            6) zabezpieczenia warunków do złożenia w depozyt przez mieszkańców rzeczy wartościowych.

 3.  Dział Administracyjno – Gospodarczy  odpowiedzialny jest za :

            1) koordynację pracy wszystkich podległych pracowników Działu oraz koordynację prac wykonywanych na rzecz Domu przez osoby i instytucje z zewnątrz,

            2) prawidłowe realizowanie działalności zaopatrzeniowej oraz gospodarki magazynowej, dokonywanie zleceń, zamówień oraz zakupów w myśl ustawy prawo zamówień

               publicznych,

            3) prawidłowe prowadzenie działań w zakresie prowadzonych w Domu inwestycji i remontów, a w szczególności:

            a) planowanie, wdrażanie i kontrola działań inwestycyjnych i remontowych we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów,

            b) realizacja przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie inwestycji i remontów,

            c) przestrzeganie ustalonych terminów realizacji inwestycji i remontów                  

            d) pilnowanie i przestrzeganie ładu i porządku wewnątrz Domu i na zewnątrz obiektu,

            e) wdrażanie i  dbałość o przestrzeganie zasad p. pożarowych i bhp, a w tym przeprowadzanie okresowych analiz stanu  bezpieczeństwa i higieny pracy

            f) prowadzenie i przestrzeganie gospodarki remontowej, prowadzenie kasacji i inwentaryzacji

            g) zapewnienie łączności telefonicznej, oraz sprawności technicznej wszystkich wewnętrznych instalacji i systemów, prowadzenie rejestru kluczy, realizację zadań

               niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu

            h) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

         i) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracy Działu zgodnie z wymaganymi przepisami

 4.  Kierownik Działu odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji pracy Działu, tworzenie odpowiednich procedur oraz organizację i przeprowadzanie właściwych szkoleń dla

     pracowników  Domu.

 5.  W realizacji zadań Działu kierownik współpracuje z innymi Działami Domu oraz pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach samodzielnych.

§ 15

1.  Za pracę Działu Ekonomiczno – Finansowego odpowiada główny księgowy.

2.  Kompetencje i odpowiedzialność Działu obejmują całokształt prac związanych z przepisami prawa finansowo - rachunkowego w tym realizację przepisów finansowych wynikających

    z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, a w szczególności wszystkie prace z zakresu księgowości, planowania ekonomicznego, wynagrodzeń i kasy oraz kontroli

    wewnętrznej, w tym zapewnienie:

            1)  bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej,

            2)  należytego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych,

            3)  prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej, w szczególności: 

              a) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych,

              b) zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,

              c) przestrzeganiu obowiązujących przepisów podatkowych i innych świadczeń oraz operacji gospodarczych i finansowych,

              d) prowadzenie kart wynagrodzeń z osobowego funduszu płac, sporządzania listy płac oraz sprawozdawczości GUS,

              e) obliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych wynikających z przepisów o świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez ZUS

              f) obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń i dokonywanie miesięcznych rozliczeń,

              g) prowadzenie  i rozliczanie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi,

              h) załatwianie wszelkich spraw związanych z przechodzeniem na emeryturę lub rentę,

              i) organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej,

              j) sprawozdawczości do placówek nadrzędnych,

            4)  przestrzegania zasad oszczędności i gospodarności środkami finansowych w ramach wydatków budżetowych,

            5)  prawidłowej organizacji dokumentów finansowych i kontroli wewnętrznej w zakładzie pracy w zakresie działalności  ekonomiczno – finansowej,

            6)  należytego zabezpieczenia i ochrony mienia Domu,

            7)  nadzór i kontrola w zakresie realizacji przez pracowników Domu procedur związanych z odpowiedzialnością materialną,

            8)  przeciwdziałania objawom marnotrawstwa i nadużyć oraz obowiązujących zasad dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej,

            9)  prowadzenie księgowości w zakresie:

            a) dochodów  i wydatków budżetowych

            b) sum depozytowych 

            c) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

            10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, prowadzenie i rozliczanie kasacji i inwentaryzacji, prowadzenie ewidencji ilościowej drobnego wyposażenia,

            11) rozliczanie ilościowo - wartościowe magazynów,

            12) ewidencja i rozliczanie dokumentów ścisłego zarachowania /np. druków, czeków, znaczków pocztowych, biletów komunikacyjnych, itp./,

            13) tworzenie odpowiednich instrukcji, regulaminów i procedur niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań i funkcjonowania Domu     

            14) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

            15) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracy Działu zgodnie z wymaganymi przepisami

3.  Kierownik Działu koordynuje pracą wszystkich podległych pracowników oraz współpracuje koordynuje pracą informatyka w zakresie zapewnienia sprawności stanowisk komputerowych i

    wewnętrznej sieci informatycznej.

4.  W realizacji zadań Działu, kierownik współpracuje z innymi Działami Domu oraz pracownikami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach.

§ 16

1  Do obowiązków specjalisty d/s pracowniczych należy :

            1)  planowanie, wdrażanie i kontrola realizacji polityki kadrowej Domu,

            2)  prowadzenie naboru i pozyskiwanie nowych pracowników oraz wolontariuszy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,

            3)  prowadzenie akt osobowych pracowników,

            4)  wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu,

            5)  uchylono,

            6)  przygotowanie dokumentów w przypadku zawarcia i rozwiązania umowy o pracę, zamiany stanowiska pracy, przeszeregowań,

            7)  prowadzenie kart urlopowych i dokumentacji związanej z nieobecnością w pracy,

            8)  kontrola dyscypliny pracy oraz współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za rozliczanie czasu pracy pracowników,

            9)  przygotowywanie dokumentacji z zakresu odpowiedzialności porządkowej  pracowników

            10)  załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na renty i emerytury

            11) kontrola pracowników co do wykorzystywania zwolnień lekarskich (L-4),

            12) współpraca z organizacjami pracowniczymi działającymi na terenie Domu

            13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Regulaminów Domu, zarządzeń wewnętrznych, procedur itp., macierzyński

            14) prowadzenie rejestru i koordynacja terminów obowiązkowych szkoleń pracowniczych

            15)  prowadzenie rejestru i koordynacja terminów badań profilaktycznych

            16) prowadzenie i załatwianie spraw związanych z uprawnieniami pracownika – rodzica

2.  Specjalista ds. pracowniczych odpowiada za:

            1) prawidłowe zabezpieczenie prowadzonej dokumentacji

            2) przestrzeganie przepisów kadrowych oraz o ochronie danych osobowych

            3) przestrzeganie obowiązujących terminów w załatwianiu spraw

            4) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymaganymi przepisami.

§ 17

1.  Do obowiązków radcy prawnego / prawnika należy :

            1)  reprezentowanie Domu w sprawach toczących się przed sądami i organami administracji państwowej,

            2)  przygotowywanie pism procesowych w sprawach wyżej wymienionych,

            3)  udzielanie wyjaśnień odnośnie stosowania  przepisów prawnych,

            4)  udzielanie porad i opinii prawnych w konkretnych sprawach prawnych,

            5)  współpraca z organizacjami pracowniczymi działającymi na terenie Domu

2.  Radca prawny odpowiada za :

            1) prawidłowe zabezpieczenie prowadzonej dokumentacji

            2) przestrzeganie obowiązujących terminów w załatwianiu spraw

            3)  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracy zgodnie z wymaganymi przepisami

§ 18

1.  Do obowiązków  psychologa, głównego specjalisty ds. terapeutycznych należy :

            1)  przygotowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców,        

            2)  opracowywanie indywidualnych diagnoz  i opinii psychologicznych,

            3)  prowadzenie indywidualnej terapii mieszkańców,

            4)  organizowanie konsultacji w poradniach specjalistycznych,

            5)  nadzór merytoryczny w zakresie prowadzonej w Domu pracy socjalnej,

            6)  kierowanie  Zespołem Wielospecjalistycznym, praca w zespołach opiekuńczo –  terapeutycznych oraz innych zespołach zadaniowych,

            7)  udział w opracowywaniu programów merytorycznych,

            8)  przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń, warsztatów i treningów dla pracowników Domu,

            9)  współpraca z innymi pracownikami Domu oraz tworzenie dla nich zgodnie z potrzebami grup samopomocowych,

2.  Główny specjalista odpowiada za:

            1)  prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych zadań

            2)  przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

            3)  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymaganymi przepisami

3.  W realizacji zadań, psycholog współpracuje z pracownikami Domu, w szczególności z pracownikami pierwszego kontaktu mieszkańców oraz opiekunami prawnymi i rodziną 

    mieszkańców

§ 19

1.  Do obowiązków archiwisty należy:

            1) wykonywanie  zadań określonych w instrukcji archiwalnej

            2) sprawdzenie prawidłowości zakwalifikowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz stanu ich uporządkowania przed przyjęciem ich z Działów oraz od

               samodzielnych stanowisk,

            3) dbanie o całość zasobu, a w szczególności zabezpieczenie akt przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, szkodnikami,

            4) znajomość struktury organizacyjnej Domu, instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego wykazu akt, według którego działy i stanowiska samodzielne prowadzą akta

            5) przestrzeganie przyjmowania do archiwum kompletnych akt

2.  Archiwista odpowiada za:

            1) zachowanie tajemnicy  państwowej i służbowej.

            2) zachowanie i przestrzeganie terminów określonych w instrukcji archiwalnej

            3) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do

               informacji publicznej, rozporządzenia  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów                                        archiwalnych do archiwów państwowych oraz innych przepisów właściwych do wykonywania obowiązków służbowych

3. Pracownik archiwum obowiązany jest do stałej współpracy z kierownikami wszystkich Działów oraz pracownikami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach w zakresie przestrzegania

   przepisów kancelaryjno-archiwalnych oraz z archiwum państwowym w zakresie powstających materiałów archiwalnych.

ZASADY PRACY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW

§ 20

1.  Domem kieruje  Dyrektor, odpowiedzialny za pracę wszystkich działów występujących w strukturze organizacyjnej.

2.  Kierownicy działów odpowiadają za pracę podległych sobie pracowników, ponosząc odpowiedzialność służbową z tytułu powierzonych obowiązków.

3.  Każdy pracownik podlega swojemu bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadań. Pracownik,

    który otrzymał polecenie służbowe nie od bezpośredniego przełożonego, lecz od przełożonego wyższego szczebla, powinien polecenie wykonać, zawiadamiając o tym swego

    przełożonego, w miarę możliwości przed wykonaniem polecenia.   

4.  Dyrektor może wyznaczyć wśród pracowników osoby, którym nadaje uprawnienia do wydawania  poleceń służbowych w określonym zakresie.

5.  Każdy kierownik działu w celu należytego wykonania swojej funkcji, jest upoważniony do wymagania od kierowników innych działów współpracy w formie opinii i materiałów

    dotyczących ich zakresów działania.

§ 21

1.  Pracownicy zatrudnieni w Domu zobowiązani są do :

            1) Znajomości i przestrzegania Statutu i Regulaminów obowiązujących w  Domu.

            2) Znajomości i realizacji ogólnych przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej (m.in.ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przepisów

               wykonawczych do wymienionych ustaw).

            3) Znajomości i stosowania przepisów prawa obowiązujących na danym stanowisku.

            4) Znajomości i stosowania się do obowiązujących w Domu zarządzeń, procedur i ustaleń

            5) Podnoszenia kwalifikacji.

            6) Przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych

            7) Zgłaszania szkód lub możliwości ich powstania.

            8) Znajomości i przestrzegania przepisów  sanitarnych, p.poż. i bhp.

            9) Okazywania szacunku mieszkańcom i współpracownikom. 

            10) Udzielania pomocy mieszkańcom i współpracownikom.   

            11) Działania na rzecz tworzenia atmosfery sprzyjającej współpracy.

§ 22

1.  Pracownikom przysługują zasadnicze uprawnienia wynikające z umowy o pracę, a ponadto:

            1) Poszanowanie godności osobistej.

            2) Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

            3) Przydział pracy zgodnie z umową.

            4) Awans, urlop itp.,

            5) Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

            6) Nagrody za efektywne wyniki pracy i inne określone w Regulaminie Pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1.  Do zmian Regulaminu Organizacyjnego stosuje się odpowiednio tryb przewidziany do jego nadania.

2.  Traci moc Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie zatwierdzony dnia 24 stycznia 2008r. przez Prezydenta Miasta Chorzów  .

3.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Chorzów.                                   

 
osoba odpowiedzialna za treść: Nastuła Lidia, dnia: 2017-04-13
utworzony: 11-04-2007 / modyfikowany: 10-05-2017
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018