BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUT JEDNOSTKI

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

REPUBLIKI

Domu Pomocy Społecznej

w Chorzowie

    

( tekst jednolity )

tekst podstawowy zatwierdzony 10.06 1999r Uchwałą Nr XI/139 /99 Rady Miasta w Chorzowie

aneks zatwierdzony 21.12 2006r Uchwałą Nr IV/32 /06 Rady Miasta w Chorzowie

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Dom Pomocy Społecznej „Republika” zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzowa, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2.      Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

3.      Siedzibą Domu jest Chorzów ul. Michałkowicka 4.

4.      Dom działa w oparciu o przepisy :

a)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm )

b)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm);

c)      ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie

d)      ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz.593 z późń. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie

e)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r  Nr 111.poz. 535 z późń. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie

f)        ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późń. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie

g)       ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (  Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późń. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie

h)      niniejszego Statutu

 

 

 

 

§ 2

 

1.           Dom przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i posiada charakter domu stacjonarnego.

2.           Dom może tworzyć miejsca okresowego pobytu.

3.           W miarę potrzeb i możliwości Dom może tworzyć filie i mieszkania chronione.

4.           Na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji, Dom używa nazwy:

 

REPUBLIKA

Dom Pomocy Społecznej

ul.Michałkowicka 4

41-503 Chorzów

 

§ 3

 

1 .  Celem Domu jest przygotowanie mieszkańców do godnego życia w społeczeństwie i uczenie innych tolerancji wobec wszystkich ludzi.

2.  Cel ten realizowany jest poprzez:

a)      usamodzielnienie mieszkańców – pomoc w wykorzystaniu przez nich własnych środków i możliwości i uprawnień dla znalezienia godnego miejsca do życia w środowisku na prawach członka społeczności, a także kształtowania niezależności mieszkańców i ich kontaktów z innymi ludźmi.

b)      kształtowanie wobec mieszkańców właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza postaw zrozumienia, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji i izolacji.

 

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA DOMU

 

§ 4

 

1.      Do Domu przyjmowane są osoby skierowane przez organy określone w odrębnych przepisach.

2.      Zasady kwalifikowania oraz odpłatności za pobyt w Domu określają odrębne przepisy.

 

 

§ 5

 

1.      W organizowaniu życia mieszkańców Domu respektuje się przede wszystkim naczelne wartości człowieka – godność, równość oraz wszelkie wolności i prawa przynależne  ludziom.

 

2.      Ponadto w Domu obowiązują  zasady:

 

a)      podmiotowości mieszkańców;

b)      indywidualizacji;

c)      współdziałania mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów;

d)      uwzględniania potrzeb mieszkańców;

e)      subsydialności.

 

3.      W Domu obowiązuje obywatelski model pomocy mieszkańcom oparty o następujące zasady:

 

a)      pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym;

b)      kształtowania więzi międzyludzkich;

c)      tworzenia programów funkcjonalnych i zindywidualizowanych;

d)      stosowania elastycznych i zindywidualizowanych form wspierania.

 

4.      Idea pracy Domu opiera się na takiej filozofii niepełnosprawności intelektualnej, której główne zasady to:

 

a)      życie w małej grupie;

b)      posiadanie własnych ubrań i miejsc do ich przechowywania;

c)      posiadanie własnych drobiazgów i miejsc do ich przechowywania;

d)      posiadanie własnej przestrzeni życiowej;

e)      spożywanie posiłków w warunkach domowych;

f)        normalny rytm dnia, tygodnia, roku;

g)      rozwijanie zaradności osobistej;

h)      aktywny tryb życia w formach dostosowanych do wieku;

i)        obowiązkowa zmiana miejsca w związku z różnymi formami aktywności;

j)        świat obojga płci;

k)      umożliwienie dokonywania wyborów według własnych upodobań i preferencji

l)        dysponowanie własnymi pieniędzmi;

ł)    nieskrępowane kontakty z ludźmi i instytucjami poza Domem, zwłaszcza

      z  rodziną, przyjaciółmi oraz najbliższym środowiskiem lokalnym, a także

      swobodne przyjmowanie gości;

 

5.      W Domu działają Zespoły Wielospecjalistyczne, których zadaniem jest sporządzanie indywidualnych planów pomocy mieszkańcom oraz czuwanie nad ich realizacją. Plany  te są uzgadniane, w miarę możliwości, z mieszkańcami.

 

§ 6

 

1.      Domem kieruje dyrektor  odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.

2.      Dyrektora powołuje Prezydent Miasta Chorzów.

3.      Dyrektor kieruje Domem przy pomocy :

a)      głównego księgowego

b)      kierowników Działów

4.      Działania wynikające z indywidualnych planów pomocy koordynuje pracownik Domu, zwany pracownikiem Pierwszego Kontaktu, wskazany przez mieszkańca.

 

 

§ 7

 

1. Szczegółową organizację i działanie Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu opracowany przez dyrektora Domu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Chorzów.

 

ZAKRES I POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

 § 8

 

1.      Dom świadczy usługi:

a) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 

-         miejsce zamieszkania;

-         odzież i wyżywienie;

-         utrzymanie czystości;

 

b) opiekuńcze polegające na:

 

-         udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;

-         podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;

-         udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

-         zapewnieniu pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych

 

      c) wspomagające polegające na:

 

-         umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej

-         umożliwieniu swobodnego zaspakajania realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych

-         zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców

-         stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

-         działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości

-         pomocy mieszkańcowi w umożliwieniu mu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny

 

2.      Dom umożliwia podjęcie i kontynuowanie przez mieszkańców nauki, zgodnie z ich uprawnieniami wynikającymi z odrębnych przepisów

3.      Zakres usług o których mowa w pkt.1 i 2 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.

4.       Wydatki związane z zapewnieniem potrzeb zdrowotnych Dom pokrywa na poziomie kosztów uwzględniających uprawnienia mieszkańców wynikające z odrębnych przepisów.

5.      Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

 

PRAWA MIESZKAŃCÓW

 

§ 9

 

1.      W celu nadania rangi wartościom społecznym prezentowanym przez samorządność mieszkańców, samorząd Domu nosi nazwę PARLAMENTU REPUBLIKI a jego reprezentantami są  : PREZYDENT REPUBLIKI i RZĄD REPUBLIKI.

2.      Zasady życia w Domu ujęte są w KONSTYTUCJI REPUBLIKI, która reguluje wolności i prawa OBYWATELI REPUBLIKI.

3.      Naczelną wartością w funkcjonowaniu Domu jest dobro jego mieszkańców, do którego dąży się uwzględniając zasady demokracji.                                                    

4.      Samorządność mieszkańców Domu istnieje w formach i zakresie ustalonym przez nich samych. Przedstawiciele mieszkańców współpracują z kierownictwem Domu w sprawach dotyczących życia placówki.

5.      Każdy mieszkaniec Domu tworzy wraz z innymi mieszkańcami i pracownikami społeczność domu – wspólnotę, w ramach której ma prawo do:

 

a)      dostępu do wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Domu i siebie samego;

b)      podejmowania decyzji dotyczących zamieszkania w i rezygnacji z pobytu                  w Domu;

c)      korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom;

d)      uzyskania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych;

e)      uzyskania wszelkiej stosownej pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej;

f)        zgłaszania skarg i wniosków do PARLAMENTU REPUBLIKI i dyrekcji Domu;

g)      uczestniczenia w PARLAMENCIE REPUBLIKI i wyborach do RZĄDU REPUBLIKI;

h)      decydowania w sprawach dotyczących wlasnej osoby;

i)        współdziałania w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania Domu;

j)        swobodnych i nieograniczonych kontaktów ze środowiskiem;

k)       godnego traktowania.

 

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

 

§ 10

 

1. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

 

a)      przestrzeganie norm i zasad współżycia obowiązujących w Domu;

b)      przestrzeganie ogólnie przyjętych norm prawnych i społecznych;

c)      przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania;

d)      współdziałania z pracownikami Domu w zaspokajaniu własnych potrzeb;

e)      dbanie o mienie Domu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

 

Do zmian Statutu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany do jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Nastuła Lidia, dnia: 2007-04-26
utworzony: 11-04-2007 / modyfikowany: 05-09-2016
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018