BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

PONOWNE WYKORZYSTNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie w celu ich ponownego wykorzystania

 

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1.      udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie www.dpsrepublika.bip.chorzow.eu

2.      przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie nie zostały określone odrębne warunki ponowne wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

1.      poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

2.      udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie,

3.      informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Dom Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wnioskui przekazuje je wnioskodawcy.

 

Sposób korzystania z informacji publicznych stanowiących bazę danych

Dom Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie zapewnia możliwość wykorzystywania bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.                        o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 z późn, zm.)

 

Zasady odpowiedzialności Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie:

Dom Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Dom Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania bazy danych przysługujące Domowi Pomocy Społecznej „Republika”  w Chorzowie.

 

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

1.      Udostępnianie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

a.        informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie,

b.      wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2.      Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił minister Administracji
i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku  o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wniosek można złożyć
w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3.      Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni

4.      Dom Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie może nałożyć opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty:

1.      Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Dom Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o jej wysokości.

2.      Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23),  

3.      Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.  2016r. poz.718) z tym że:

a.       przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b.      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Paździor, dnia: 2012-12-28
utworzony: 28-12-2012 / modyfikowany: 24-08-2016
wprowadził(a): Magdalena Paździor
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018