BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA O PRACĘ

Treść strony

wersja do druku
2015 - nabory zakończone

 

 

 

NABORY ZAKOŃCZONE

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekuna

w Domu Pomocy Społecznej „Republika” ( Dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)

 

Stanowisko                              -           opiekun

Warunki zatrudnienia                -           pełny wymiar czasu pracy ( umowa zastępstwa)

Wymagania                              -            preferowane wykształcenie kierunkowe - opiekun w domach  pomocy  społecznej ; dopuszczalne inne wykształcenie tj.:

                                                                 asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, ratownik medyczny                                                  

                                                -           komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność  pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

                                               -           orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej

Zakres zadań na stanowisku       -      zgodnie z rozporządzeniem o domach pomocy społecznej( Dz.U. 2012.964)

Składanie ofert                    -           Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw  pracy, kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających

                                                      kwalifikacje zawodowe w terminie do 30.11.2015r

 

(-) L.Nastuła

  Nabór na stanowiska urzędnicze prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 1/207 z dn. 01.02.2007r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędowe.

   Rekrutacja odbywa się zgodnie z tabelami dotyczącymi stanowisk pracowniczych i wymaganego wykształcenia zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

   Rejestr pracowników przyjmowanych do pracy oraz zwalnianych prowadzi inspektor ds. pracowniczych p. Ludmiła Walczak

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekuna

w Domu Pomocy Społecznej „Republika” ( Dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie)

 

Stanowisko                              -           opiekun

 

Warunki zatrudnienia                -           pełny wymiar czasu pracy ( umowa zastępstwa)

 

Wymagania                              -            preferowane wykształcenie kierunkowe - opiekun w domach       

                                                                 pomocy  społecznej ; dopuszczalne inne wykształcenie tj.:

                                                                 asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, ratownik

                                                                 medyczny

                                                           

                                                -           komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność

                                                                pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

                                               -           orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej

 

Zakres zadań na stanowisku       -      zgodnie z rozporządzeniem o domach pomocy społecznej( Dz.U. 

                                                            2012.964)

 

Składanie ofert                    -           Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw  

                                                           pracy, kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających

                                                      kwalifikacje zawodowe w terminie do 30.09.2015r

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  NA STANOWISKO:

 

Referent w dziale Ekonomiczno-Finansowym

 

w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika” informuje, że po zakończeniu procedury naboru na ww. stanowisko oraz przedstawienia propozycji kandydatki przez Komisję Rekrutacyjną  dokonała akceptacji Pani  Aleksandry Eweliny Nowak z Miasteczka Śląskiego.

 

 

Uzasadnienie: kandydatka uzyskała pozytywne wyniki na każdym etapie procedury naboru.

 

 

 

(-) L.Nastuła


 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekuna w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           opiekun

Warunki zatrudnienia                -           pełny wymiar czasu pracy ( umowa zastępstwa)

Wymagania                              -           preferowane wykształcenie kierunkowe - opiekun w domach       

                                                                 pomocy  społecznej ; dopuszczalne inne wykształcenie tj. w      

                                                                pierwszej kolejności: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun             

                                                                medyczny, ratownik medyczny, w drugiej kolejności: inne

                                                               wykształcenie  średnie

                                                    -           komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność

                                                                pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

                                                    -           orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej

Zakres zadań na stanowisku      -           zgodnie z rozporządzeniem o domach pomocy społecznej ( Dz. 

                                                                U.  2012.964)

 Składanie ofert                         -          Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie

                                                                świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw

                                                                potwierdzających kwalifikacje zawodowe

                                                                Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

                                                                do 30.04.2015r

                                                                .

                                                               

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania  


 

 

 

Ogłaszenie-  ponowny nabór na  stanowisko urzędnicze – referent - w Dziale Ekonomiczno-Finansowym – 0,5 etatu

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

– podstawowa znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych,
– podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, 

- podstawowa znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
– znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania pożądane:

- kierunek szkoły: rachunkowość,

– praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego, 
– wysoka kultura osobista,
– uprzejmość i komunikatywność.

 

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

– dokonywanie wpłat i wypłat gotówki na podstawie dokumentów  kasowych,

- dokonywanie wpłaty i wypłat gotówki z poszczególnych rachunków bankowych,
–  bieżące sporządzanie raportów kasowych

-   systematyczne  ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w raportach kasowych
–  bieżące uzgadnianie gotówki w kasie,

-  ewidencjonowanie i rozliczanie zaliczek wypłaconych z kasy,

-  prowadzenie ewidencji depozytów rzeczowych przechowywanych w kasie,

-  współpraca z komisją przetargową w zakresie realizacji i przestrzegania procedur zamówień publicznych,

-  prowadzenie rejestrów rozeznania cenowego,

-  sporządzanie tabeli szacowania wartości zamówień,

-  sporządzanie zestawień informujących o  wykorzystaniu umów,

-  zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania drukarek, kserokopiarek, faksów

 

Zadania dodatkowe i okresowe:

- uzgadniania ewidencji analitycznej kasy z ewidencją syntetyczną,

- uzgadnianie ewidencji wykorzystania umów z komisją przetargową i ewidencja syntetyczną,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu prawidłowego funkcjonowania drukarek, kserokopiarek, faksów

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów),
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,
– podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe:

- Budynek DPS „Republika” i jego otoczenie nie maja barier architektonicznych

- Stanowisko pracy z ogłoszonego naboru nie jest przystosowane do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest trzyetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – test kwalifikacyjny

III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent – w Dziale Ekonomiczno-Finansowym w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Republika” ul. Michałkowicka 4 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30.( piątek od 7,30 -13,00

 

W terminie do 24 kwietnia 2015r.

Aplikacje które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”
(-)Lidia Nastuła

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  NA STANOWISKO:

Referent w dziale Ekonomiczno-Finansowym

w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika” informuje: 

 

Nabór pozostał nierozstrzygnięty, gdyż wpłynęła jedna oferta, która nie w pełni spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”
ul. Michałkowicka 4
41-503 Chorzów

 

Ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze – referent - w Dziale Ekonomiczno-Finansowym – 0,5 etatu

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

– podstawowa znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych,
– podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, 

- podstawowa znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
– znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania pożądane:

- kierunek szkoły: rachunkowość,

– praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego, 
– wysoka kultura osobista,
– uprzejmość i komunikatywność.

 

Do zadań na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

– dokonywanie wpłat i wypłat gotówki na podstawie dokumentów  kasowych,

- dokonywanie wpłaty i wypłat gotówki z poszczególnych rachunków bankowych,
–  bieżące sporządzanie raportów kasowych

-   systematyczne  ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w raportach kasowych
–  bieżące uzgadnianie gotówki w kasie,

-  ewidencjonowanie i rozliczanie zaliczek wypłaconych z kasy,

-  prowadzenie ewidencji depozytów rzeczowych przechowywanych w kasie,

-  współpraca z komisją przetargową w zakresie realizacji i przestrzegania procedur zamówień publicznych,

-  prowadzenie rejestrów rozeznania cenowego,

-  sporządzanie tabeli szacowania wartości zamówień,

-  sporządzanie zestawień informujących o  wykorzystaniu umów,

-  zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania drukarek, kserokopiarek, faksów

 

Zadania dodatkowe i okresowe:

- uzgadniania ewidencji analitycznej kasy z ewidencją syntetyczną,

- uzgadnianie ewidencji wykorzystania umów z komisją przetargową i ewidencja syntetyczną,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu prawidłowego funkcjonowania drukarek, kserokopiarek, faksów

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów),
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,
– podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe:

- Budynek DPS „Republika” i jego otoczenie nie maja barier architektonicznych

- Stanowisko pracy z ogłoszonego naboru nie jest przystosowane do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest trzyetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – test kwalifikacyjny

III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent – w Dziale Ekonomiczno-Finansowym w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Republika” ul. Michałkowicka 4 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30.( piątek od 7,30 -13,00

 

W terminie do 7 kwietnia 2015r.

Aplikacje które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”
(-)Lidia Nastuła

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           instruktor terapii zajęciowej - prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych

Warunki zatrudnienia                -           niepełny wymiar czasu pracy ( 0,5 etatu)

Wymagania                              -           preferowane wykształcenie: ukończony kierunek terapia zajęciowa/wykształcenie średnie z przygotowaniem muzycznym, inne kursy zgodne ze stanowiskiem pracy

                                 -        komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

                                 -        orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej

Zakres zadań na stanowisku      -           zgodnie z rozporządzeniem o domach pomocy społecznej ( Dz.  U.  2012.964)

Składanie ofert                     -   Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

                                         Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika” do 16. 03.2015r.

                                                               

                                                               

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

  

Stanowisko                              -           pielęgniarka

 

Warunki zatrudnienia                -           pełny wymiar czasu pracy

 

Wymagania                              -           dyplom oraz aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu

 

                                 -         komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność

 

                                           pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

 

                                 -        orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej oraz

 

                                          problematyce zaburzeń psychicznych

 

Zakres zadań na stanowisku      -           podstawowa opieka zdrowotna tj. ochrona zdrowia i pielęgnacja

 

                                          chorych oraz udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki

 

                                          zdrowotnej określonej przepisami ustawy o ochronie zdrowia

 

                                          psychicznego                                       

 

Składanie ofert                          -          Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie

 

                                         świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw

 

                                         potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

                                         Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika” do 29.01.2015r

 

                                                                                                                              

 

Ocena ofert:

 

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

 

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

 

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

 

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

 

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

 

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

 

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

 

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekuna w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           opiekun

Warunki zatrudnienia                -           pełny wymiar czasu pracy ( umowa zastępstwa)

Wymagania                              -           preferowane wykształcenie kierunkowe - opiekun w domach       

                                                                 pomocy  społecznej ; dopuszczalne inne wykształcenie tj. w      

                                                                pierwszej kolejności: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun             

                                                                medyczny, ratownik medyczny, w drugiej kolejności: inne

                                                               wykształcenie  średnie

                                                    -           komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność

                                                                pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

                                                    -           orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej

Zakres zadań na stanowisku      -           zgodnie z rozporządzeniem o domach pomocy społecznej ( Dz. 

                                                                U.  2012.964)

 Składanie ofert                         -          Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie

                                                                świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw

                                                                potwierdzających kwalifikacje zawodowe

                                                                Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

                                                                do 09.01.2015r

                                                                .

                                                               

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania  

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           pielęgniarka

Warunki zatrudnienia                -           pełny wymiar czasu pracy

Wymagania                              -           dyplom oraz aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu

                                 -         komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność

                                           pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

                                 -        orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej oraz

                                          problematyce zaburzeń psychicznych

Zakres zadań na stanowisku      -           podstawowa opieka zdrowotna tj. ochrona zdrowia i pielęgnacja

                                          chorych oraz udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki

                                          zdrowotnej określonej przepisami ustawy o ochronie zdrowia

                                          psychicznego                                       

Składanie ofert                          -          Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie

                                         świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw

                                         potwierdzających kwalifikacje zawodowe

                                         Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

                                         do 14.01.2015r

                                                                                                                              

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – instruktor muzykoterapii w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           instruktor muzykoterapii

Warunki zatrudnienia                -           niepełny wymiar czasu pracy ( 0,5 etatu)

Wymagania                              -           preferowane wykształcenie muzyczne, kursy arteterapii,

                                          muzykoterapii, choreoterapii

                                 -        komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność

                                          pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

                                 -        orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej

Zakres zadań na stanowisku      -           zgodnie z rozporządzeniem o domach pomocy społecznej ( Dz. 

                                          U.  2012.964)

Składanie ofert                     -   Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie

                                         świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw

                                         potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

                                         Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

                                         do 23. 01.2015r.osoba odpowiedzialna za treść: Nastuła Lidia, dnia: 2015-12-01
utworzony: 15-01-2015 / modyfikowany: 05-09-2016
wprowadził(a): Magdalena Paździor
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018