BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

BIP - strona główna
Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA O PRACĘ

Treść strony

wersja do druku
2017r. - nabory zakończone

 

 

Chorzów, dnia 09.10.2017 r.

DPS.EF.1100.1/20/2017

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  NA STANOWISKO:

Księgowa/Księgowy w dziale Ekonomiczno-Finansowym

w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika” informuje:

 

Nabór pozostał nierozstrzygnięty, z powodu braku spełnienia wymogów niezbędnych przez kandydatów.

 

 

 

(-) L.Nastuła

                                                                                                                                                                                                       

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”

ul. Michałkowicka 4

41-503 Chorzów

 

Ogłasza nabór

na  stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy

w Dziale Ekonomiczno-Finansowym

w wymiarze 1 etatu

 

I  Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie,

2/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowe,

4/ wykształcenie wyższe ekonomiczne lub  średnie ekonomiczne,

5/ co najmniej trzyletni staż pracy

6/ minimum roczny staż pracy w jednostkach budżetowych,

7/ dobra znajomość:

a/ przepisów ustawy o rachunkowości,

b/ przepisów ustawy o finansach publicznych,

c/ przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

d/ przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

e/ przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

8/ Znajomość obsługi programów Word i Exel

9/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

II  Wymagania dodatkowe:

1/ kierunek szkoły: rachunkowość,

2/ dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość
3/ umiejętność pracy w grupie i po presją czasu

III  Zakres obowiązków

1/ prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie określonym dla jednostek budżetowych,

2/ kontrolowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,

3/ bieżąca analiza kont rozrachunkowych,

4/ analiza wydatków i kosztów,

5/ ewidencja i rozliczanie środków trwałych,

6/ prowadzenie ewidencji sprzedaży, zakupów w prowadzonych rejestrach i rozliczanie podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami prawa

IV Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów),
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,
– podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

V Informacje dodatkowe:

- Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

- Budynek DPS „Republika” i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych

- Stanowisko pracy z ogłoszonego naboru nie jest przystosowane do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Republika”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 6 %

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy – w Dziale Ekonomiczno-Finansowym w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Republika” ul. Michałkowicka 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. (piątek od 7.30 – 13.00)

W terminie do  06 października 2017 r.

Aplikacje które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”
(-)Lidia Nastuła

 

 

 

 

 

 

 

Chorzów, dnia 20.09.2017 r.

DPS.EF.1100.1/17-1/2017

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  NA STANOWISKO:

Księgowa/Księgowy w dziale Ekonomiczno-Finansowym

w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

   

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika” informuje:  

Nabór pozostał nierozstrzygnięty, gdyż  nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

(-) L.Nastuła

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           pielęgniarka

Warunki zatrudnienia                -           niepełny etat - 0,5 etatu

Wymagania                              -           dyplom oraz aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu

                                 -         komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność

                                           pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność          

                                 -        orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej oraz

                                          problematyce zaburzeń psychicznych

Zakres zadań na stanowisku      -           podstawowa opieka zdrowotna tj. ochrona zdrowia i pielęgnacja

                                          chorych oraz udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki

                                          zdrowotnej określonej przepisami ustawy o ochronie zdrowia

                                          psychicznego                                       

Składanie ofert                          -          Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie

                                         świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw

                                         potwierdzających kwalifikacje zawodowe

                                         Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

                                         do 20.09.2017r

                                                                                                                              

Ocena ofert:

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”

ul. Michałkowicka 4

41-503 Chorzów

 

Ogłasza nabór

na  stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy

w Dziale Ekonomiczno-Finansowym

w wymiarze 1 etatu

 

I  Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie,

2/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowe,

4/ wykształcenie wyższe ekonomiczne lub  średnie ekonomiczne,

5/ co najmniej trzyletni staż pracy

6/ minimum roczny staż pracy w jednostkach budżetowych,

7/ dobra znajomość:

a/ przepisów ustawy o rachunkowości,

b/ przepisów ustawy o finansach publicznych,

c/ przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

d/ przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

e/ przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

8/ Znajomość obsługi programów Word i Exel

9/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

II  Wymagania dodatkowe:

1/ kierunek szkoły: rachunkowość,

2/ dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość
3/ umiejętność pracy w grupie i po presją czasu

III  Zakres obowiązków

1/ prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie określonym dla jednostek budżetowych,

2/ kontrolowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,

3/ bieżąca analiza kont rozrachunkowych,

4/ analiza wydatków i kosztów,

5/ ewidencja i rozliczanie środków trwałych,

6/ prowadzenie ewidencji sprzedaży, zakupów w prowadzonych rejestrach i rozliczanie podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami prawa


IV Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów),
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,
– podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

 

V Informacje dodatkowe:

- Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

- Budynek DPS „Republika” i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych

- Stanowisko pracy z ogłoszonego naboru nie jest przystosowane do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Republika”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 6 %

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy – w Dziale Ekonomiczno-Finansowym w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Republika” ul. Michałkowicka 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. (piątek od 7.30 – 13.00)

 

W terminie do  15 września 2017 r.

Aplikacje które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”
(-)Lidia Nastuła

 

  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  NA STANOWISKO:

Księgowa/Księgowy w dziale Ekonomiczno-Finansowym

w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika” informuje, że po zakończeniu procedury naboru na ww. stanowisko oraz przedstawienia propozycji kandydatki przez Komisję Rekrutacyjną,  dokonała akceptacji wyboru  Pani  Eweliny Wyrtki.

 

 

Uzasadnienie: kandydatka uzyskała pozytywne wyniki na każdym etapie procedury naboru.

 

(-) L.Nastuła

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”

ul. Michałkowicka 4

41-503 Chorzów

 

Ogłasza nabór

na  stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy

w Dziale Ekonomiczno-Finansowym

w wymiarze 1 etatu od dnia 01.08.2017 r.

 

I  Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie,

2/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowe,

4/ wykształcenie wyższe ekonomiczne lub  średnie ekonomiczne,

5/ co najmniej trzyletni staż pracy

6/ minimum roczny staż pracy w jednostkach budżetowych,

7/ dobra znajomość:

a/ przepisów ustawy o rachunkowości,

b/ przepisów ustawy o finansach publicznych,

c/ przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

d/ przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

e/ przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

8/ Znajomość obsługi programów Word i Exel

9/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

II  Wymagania dodatkowe:

1/ kierunek szkoły: rachunkowość,

2/ dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość
3/ umiejętność pracy w grupie i po presją czasu

III  Zakres obowiązków

1/ prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie określonym dla jednostek budżetowych,

2/ kontrolowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,

3/ bieżąca analiza kont rozrachunkowych,

4/ analiza wydatków i kosztów,

5/ ewidencja i rozliczanie środków trwałych,

6/ prowadzenie ewidencji sprzedaży, zakupów w prowadzonych rejestrach i rozliczanie podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami prawa

IV Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów),
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,
– podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

V Informacje dodatkowe:

- Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

- Budynek DPS „Republika” i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych

- Stanowisko pracy z ogłoszonego naboru nie jest przystosowane do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Republika”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 6 %

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy – w Dziale Ekonomiczno-Finansowym w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Republika” ul. Michałkowicka 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. (piątek od 7.30 – 13.00)

W terminie do  14 lipca 2017 r.

Aplikacje które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”
(-)Lidia Nastuła

 

 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  NA STANOWISKO:

Referent w dziale Ekonomiczno-Finansowym

w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika” informuje:

 

 

Nabór pozostał nierozstrzygnięty, gdyż wpłynęła jedna oferta, która nie w pełni spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

(-) L.Nastuła

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – opiekuna w Domu Pomocy Społecznej „Republika”

 

Stanowisko                              -           opiekun

Warunki zatrudnienia                 -           pełny wymiar czasu pracy ( umowa zastępstwa)

Wymagania                              -           preferowane wykształcenie kierunkowe - opiekun w domach pomocy  społecznej ; dopuszczalne inne wykształcenie tj. :   asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, ratownik medyczny                                     

                                                    -   komunikatywność, otwartość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, orientacja w problematyce niepełnosprawności intelektualnej                                   

Zakres zadań na stanowisku                  -zgodnie z rozporządzeniem o domach pomocy społecznej ( Dz. U. 2012.964)

Składanie ofert                                     Oferta winna zawierać list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe                                                            

Oferty należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Republika” do 15.05.2017r. (termin wydłużono do 21.07.2017)

kontakt telefoniczny 32 24 59 065 w 33 z Ludmiłą Walczak inspektorem d/s. pracowniczych

Ocena ofert:

 

1.Ocena ofert jest dwuetapowa

I etap – formalna ocena spełniania wymagań wynikających z ogłoszenia

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

2. Ocena ofert odbywa się w Zespole powołanym przez dyrektora

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

b) zmiany terminów podanych w ogłoszeniu

c) żądania szczegółowych informacji od oferentów na każdym etapie postępowania 

 

 

 

 Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie poszukuje osób do pracy na stanowisku

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY i OPIEKUN

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy w Dziale Ekonomiczno-Finansowym

w wymiarze 1 etatu od dnia 01.08.2017 r.

 

 

I  Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie,

2/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwo skarbowe,

4/ wykształcenie wyższe ekonomiczne lub  średnie ekonomiczne,

5/ co najmniej trzyletni staż pracy

6/ minimum roczny staż pracy w jednostkach budżetowych,

7/ dobra znajomość:

a/ przepisów ustawy o rachunkowości,

b/ przepisów ustawy o finansach publicznych,

c/ przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

d/ przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

e/ przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

8/ Znajomość obsługi programów Word i Exel

9/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

II  Wymagania dodatkowe:

1/ kierunek szkoły: rachunkowość,

2/ dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość
3/ umiejętność pracy w grupie i po presją czasu

III  Zakres obowiązków

1/ prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie określonym dla jednostek budżetowych,

2/ kontrolowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,

3/ bieżąca analiza kont rozrachunkowych,

4/ analiza wydatków i kosztów,

5/ ewidencja i rozliczanie środków trwałych,

6/ prowadzenie ewidencji sprzedaży, zakupów w prowadzonych rejestrach i rozliczanie podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami prawa

IV Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów),
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,
– podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
– podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

V Informacje dodatkowe:

- Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

- Budynek DPS „Republika” i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych

- Stanowisko pracy z ogłoszonego naboru nie jest przystosowane do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Republika”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 6 %

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowa/księgowy – w Dziale Ekonomiczno-Finansowym w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Republika” ul. Michałkowicka 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. (piątek od 7.30 – 13.00)

W terminie do  23 czerwca 2017 r.

Aplikacje które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”
(-)Lidia Nastuła

 osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Nastuła, dnia: 2017-09-22
utworzony: 26-06-2017 / modyfikowany: 07-02-2018
wprowadził(a): Magdalena Paździor
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Dom Pomocy Społecznej "Republika" w Chorzowie 2018